Analiza SWOT innovation box jako podatkowego instrumentu wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

Main Article Content

Katarzyna Łukaszewska
Edyta Małecka-Ziembińska


Słowa kluczowe : komercjalizacja, Innovation Box, IP Box, Patent Box, analiza SWOT
Abstrakt

Wprowadzona od 2019 r. ulga Innovation Box stanowi komplementarny element wsparcia podatkowego i „zamknięcie” łańcucha wspierania innowacji. Stanowi bowiem preferencję nie na etapie tworzenia nowych rozwiązań (jak to było w przypadku ulgi na zakup nowych technologii i jest od 2016 r. w przypadku ulgi na działalność badawczo-rozwojową), lecz na etapie ich komercjalizacji. Może zatem przyczynić się ona także do większego zainteresowania i skali wykorzystania ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Celem artykułu jest przedstawienie istoty, a także przeprowadzenie analizy SWOT ulgi Innovation Box jako podatkowego instrumentu wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw. Analiza SWOT potwierdziła – już wcześniej formułowane przez praktyków branżowych – uwagi dotyczące niejasnych przepisów i skomplikowanego mechanizmu Innovation Box. Jednak wraz z utrwaleniem praktyki stosowania tej ulgi, zainteresowanie nią może wzrosnąć, sprzyjając innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

Article Details

Jak cytować
Łukaszewska, K. ., & Małecka-Ziembińska, E. . (2021). Analiza SWOT innovation box jako podatkowego instrumentu wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (25 (74), 54–65. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.5
Bibliografia

Arginelli P., 2017: The Interaction between IP Box Regimes and Compensatory Tax Measures: A Plea for a Coherent and Balanced Approach. In D. Weber (Ed.), EU Law and the Building of Global Supranational Tax Law, pp. 91–132.

CRIDO, 2018: Innovation Box. Mechanizm działania. Przegląd aktualnych rozwiązań w Europie. Warszawa, pp. 16–17.

ec.europa.eu, 2014, Priorytety na lata 2014–2020. Retrieved: https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/how/priorities. Access: 20.06.2019.

Interpretacja indywidualna DKIS z dnia 1 sierpnia 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.306.2018.1.AN.

Interpretacja indywidualna DKIS z dnia 13 grudnia 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.483.2018.1.MST.

Interpretacja indywidualna DKIS z dnia 7 lutego 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.481.2017.1.BG.

Janiszewska M., Janiszewski, J.M., 2020: Wykorzystanie regulacji podatkowych w działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorców, Studia BAS, Biuro Analiz Sejmowych, Nr 1, pp. 51–73. (Crossref)

Kamińska A., 2016: Uwarunkowania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych. Nauki o Zarządzaniu, NR 1(26)/2016 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, pp. 77–90. (Crossref)

KPMG, Innovation Box. Innowacje, Ulgi i Dotacje. Retrieved: www.kpmg.pl. Access: 17.06.2019.

Łukaszewska K., 2018: Ulga na działalność badawczo-rozwojową jako szansa poprawy pozycji innowacyjnej polskich przedsiębiorstw. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Nr 3, pp. 181–197. (Crossref)

MF, 2018a: Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w 2017 r. Retrieved: www.finanse.mf.gov.pl. Access: 20.06.2019.

MF, 2018b: Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 r. Retrieved: www.finanse.mf.gov.pl. Access: 20.06.2019.

Misztal A., Otwarte innowacje w polskich przedsiębiorstwach – ewolucja, pp. 28–29. Retrieved: yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight.../27-37_Misztal.pdf. Access: 9.06.2018.

naukawPolsce, 2017: Wiceprezes UP RP wyjaśnia, dlaczego na patent czeka się średnio 3,6 roku. Retrieved: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C412791%2Cwiceprezes-up-rp-wyjasnia-dlaczego-na-patent-czeka-sie-srednio-36-roku.html. Access: 20.06.2019.

NBP, 2019: Szybki Monitoring NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw Nr 01/19, Departament Analiz Ekonomicznych, Warszawa, s. 33.

Nowak P., 2014: Preferencje podatkowe dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 28, p. 177. (Crossref)

PARP, 2014: Nowa Perspektywa UE 2014–2020 – nowe możliwości dofinansowania dla przedsiębiorstw i samorządów. Retrieved: https://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=82834FB47ED741F29CDE89FDA2D842B1. Access: 20.06.2019.

Sikora J., Uziębło A., 2013: Innowacja w przedsiębiorstwie – próba zdefiniowania. Zarządzanie i Finanse, Wydział Zarządzania – Uniwersytet Gdański, pp. 351–352.

UPRP, Raporty roczne Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej za lata 2014–2018. Retrieved: www.uprp.pl. Access: 20.06.2019.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 865).

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509).

Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 2860 cz. I).

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2019 r., II FSK 3819-3820/17.

Żagun K., 2019: Innovation Box – domknięcie łańcucha zachęt fiskalnych na działalność rozwojową. Przegląd Podatkowy, Nr 3, pp. 19–24

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty