Dostarczanie korzyści środowiskowych przez małe gospodarstwa rolne w ujęciu regionalnym – wybrane problemy

Main Article Content

Agnieszka Ginter


Słowa kluczowe : ochrona środowiska, małe gospodarstwo rolne, region, zróżnicowanie
Abstrakt
Zmieniający się model funkcjonowania rolnictwa niesie ze sobą nowe kierunki jego rozwoju, w tym nowych jego funkcji związanych z dostarczaniem korzyści środowiskowych. Ochrona środowiska stała się najważniejszym punktem odniesienia w kształtowaniu wszystkich polityk realizowanych przez Unie Europejską (UE), w tym Wspólnej Polityki Rolnej, a rolnicy jako główni jej beneficjenci powinni mieć to na uwadze. Decyzje producentów rolnych podejmowane w procesach produkcyjnych mają duże znaczenie dla środowiska. Celem pracy było ukazanie i analiza regionalnego zróżnicowania korzyści środowiskowych dostarczanych przez małe gospodarstwa rolne na przykładzie wybranych cech gospodarstw. Dane do analizy pozyskano z Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (Polski FADN) z trzech lat, tj. 2017, 2018 i 2019. Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej i statystycznej stwierdzono, że dostarczanie korzyści środowiskowych przez małe gospodarstwa rolne jest regionalnie zróżnicowane. Ochrona gleby i działania prośrodowiskowe są szczególnie podkreślane w nowych rozwiązaniach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wymagać to będzie przede wszystkim transferu wiedzy na poziomie instytucjonalnego otoczenia rolnictwa (przede wszystkim o charakterze doradczym) nie tylko w skali kraju, ale i regionu.

Article Details

Jak cytować
Ginter, A. (2022). Dostarczanie korzyści środowiskowych przez małe gospodarstwa rolne w ujęciu regionalnym – wybrane problemy. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (28(77), 51–61. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.28.77.14
Bibliografia

Baum R., Śleszyński J.: Nowe funkcje rolnictwa - dostarczanie dóbr publicznych, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Rolnictwa i Agrobiznesu 11,2/2020, p. 19-23.

Biernat-Jarka A.: Dobra publiczne w rolnictwie w nowej perspektywie finansowej Unii Europej¬skiej, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1 (346)/2016, p. 144-154. (Crossref)

Bouwma I., Schleyer C., Primmer E., Winkler K.J., Berry P., Yang Y., Carmen E., Spulerova J., Bezak P., Preda E., Vadineanu A.: Adoption of the ecosystem services concept in EU policies, Ecosystem Services, 29/2018, p. 213-222. (Crossref)

Czekaj M., Szafrańska M., Żmija K., Satoła Ł., Płonka A., Żmija D., Tyran E., Puchała J.: Rola małych gospodarstw rolnych. Diagnoza i perspektywy na przyszłość na przykładzie Podregionu Rzeszowskiego, Difin, Warszawa 2020.

Duer I.: Dobra publiczne użytkowane i dostarczane przez rolnictwo - wspierane w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, Studia i raporty IUNG-PIB, 21/2010, p. 85-96.

Gałązka A., Smreczak B.: Jakość gleb użytkowanych rolniczo i wskaźniki jej oceny, Studia i raporty JUNG-PIB, 54, 8/2017, p. 7.

Ginter A.: Małe gospodarstwa rolne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju i Zielonego Ładu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2021, p. 7.

Glura J: Wielofunkcyjne leśnictwo jako element dobrobytu człowieka, [in:] K.Kanennberg, H.Szramka (eds), Zarządzanie ochroną przyrody w lasach, Wyższa Szkoła Zarządzania w Tu-choli, Tuchola 2007, p. 134-140.

Grzelak A.: Akumulacja majątku w gospodarstwach rolnych w Polsce ze względu na typy produk-cyjne i kontekst paradygmatu rozwoju zrównoważonego, Zagadnienie Ekonomiki Rolnej, 360, 3/2019, p. 89. (Crossref)

Jaworowicz-Rudolf A.: Środowisko jako dobro chronione, [in:] Z. Duniewska (ed.), Dobra chro¬nione w prawie administracyjnym, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014, p. 169-178. (Crossref)

Jones J., Silcock P., Uetake T.: Public goods and externalities: agri-environmental policy measures in the United Kingdom, OECD Food, Agriculture and Fisheries Paper, Paris 2015.

Louhichi K., Ciaian P., Espinose M., Perni A., Gomez y Paloma S.: Economic impacts of CAP greening: application of an EU-wide individual farm model for CAP analysis (IFM-CAP), Eu- ropean Review of Agricultural Economics 45 (2)/2018, p. 205-238. (Crossref)

Machoń M.: Gospodarka leśna w obliczu potrzeb ochrony przyrody, Roczniki Administracji i Prawa, 13/2013, p. 155-171.

Maciejczak M.: Rolnictwo i obszary wiejskie źródłem dóbr publicznych - przegląd literatury, Ze¬szyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 75/2009, p. 121-134.

Melece L., Shena I.: Valuation of public goods and ecosystems services providing by agriculture. Engineering For Rural Development 2018.,Conference paper: Proceeding 17th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, Jelgava, 23-25.05.2018. (Crossref)

Nowak D., Bilski Z., Kajdan-Zysnarska I.: Metody wpływające na poprawę żyzności gleby, Cen¬trum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział Poznań, Poznań 2019.

Olejniczak B., Maciantowicz M.: Zagrożenia biotyczne i abiotyczne na terenie Leśnego Kompleksu „Bory Lubuskie” i podejmowane działania zapobiegawcze, Inżynieria Środowiska, 13/2007, p. 326-332 .

Pannell D., Roberts A.: Public goods and externalities: Agri-environmental policy measures in Aus-tralia, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers No 80, OECD Publishing, Paris 2015.

Salek L., Sivacioglu A.: Forests for future - multifunctional forests, International Journal of Plant and Soil Science, 24 (6)/2018, p. 1-9. (Crossref)

Sazońska B.: Zasady prowadzenia gospodarstw w systemie rolnictwa ekologicznego, Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu, Radom 2020.

Sepp K.: Landscape Functions and Ecosystem Services, Rural Development and Land Use, 3 (2)/2012, p. 39-51.

Somasundaram E., Udhaya Nandhini D., Meyyappan M.: Organic crop production techniques, [in:] E. Somasundaram, D. Udhaya Nandhini, M. Meyyappan (eds), Principles of organic farming, CRC Press, London 2021, p. 252-270. (Crossref)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627.

Vanni F: Agriculture and Public Goods - The Role of Collective Action, Springer Science+Business Media, Dordrecht 2014. (Crossref)

Wigier M., Podstawka M.: Measurement of the effectiveness of public aid for farms in Poland, Pol-ityki Europejskie, Finanse i Marketing 26 (75)/2021, p. 68-78. (Crossref)

Wilkin J.: Dobra dostarczane przez rolnictwo w świetle teorii dóbr publicznych, [in:] J.Wilkin (ed.) Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje prak¬tyczne, IRWiR-PAN, Warszawa 2010, p. 43-53. (Crossref)

Zaniewicz-Bajkowska A., Franczuk J., Rosa R., Kosterna E.: Nawozy zielone na Mazowszu, Wy-dawnictwo Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Warszawa 2012.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty