Regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa a możliwości wdrażania polityk wspólnotowych

Main Article Content


Abstrakt
Rolnictwo i obszary wiejskie Polski charakteryzuję się dużym zróżnicowaniem regionalnym, które wpływa zarówno na poziom wykorzystania potencjału jak i możliwości wdrażania polityki Unii Europejskiej. Celem badań była ocena możliwości wdrażania polityk wspólnotowych w różnych regionach Polski z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i ekonomiczno-organizacyjnych. Ocenę przeprowadzono na przykładzie produkcji roślinnej – jako działu rolnictwa najsilniej związanego z wykorzystaniem rolniczej przestrzeni produkcyjnej.Stwierdzono, że polityki wspólnotowe wpływają wielopłłaszczyznowo na produkcję rolniczą. Stosując metody analizy wielozmiennej wyodrębniono regiony zróżnicowane z punktu widzenia możliwości realizacji rozwiązać wynikających z polityki UE, takich jak: produkcja ekologiczna, integrowana, uprawa zbóż jakościowych, produkcja biomasy na cele energetyczne. Ocena dotyczyła możliwości dostosowania produkcji roślinnej w Polsce do obowiązujących zasad wspólnej polityki rolnej UE, do wskaźników charakteryzujących wydajność z 1 ha i efektywność produkcji oraz do standardów jakościowych.Stwierdzono, że poziom, struktura, efektywność i intensywno produkcji roślinnej są zróżnicowane regionalnie. Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne powodują pogłębianie różnic regionalnych i decydują o zróżnicowanych możliwościach dostosowania produkcji roślinnej do rzeczywistości gospodarczej i polityk UE. Istniejące zróżnicowanie regionalne zmusza do dywersyfikacji działań wspierających i metod pracy doradczej. Niezbędna jest również bieżąca analiza zmian w politykach wspólnotowych, umożliwiająca podejmowanie działań dostosowawczychRealną oceną możliwości dostosowania produkcji roślinnej do wymogów i standardów Unii Europejskiej można uzyskać prowadząc analizę w mniejszych jednostkach administracyjnych niż województwo (subregiony, powiaty, gminy). Wskazuje to na celowość prowadzenia badań wspierających regionalizację polityki wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. Na podstawie wieloaspektowej analizy stanu aktualnego wskazano przedsięwzięcia niezbędne do skutecznej realizacji procesów dostosowania produkcji roślinnej do wymogów UE i nasilającej się konkurencji

Article Details

Jak cytować
Krasowicz, S. (2009). Regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa a możliwości wdrażania polityk wspólnotowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 21–31. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.2
Bibliografia

Adamowicz M. (1999). Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. Doświadczenia – problemy – perspektywy. (W:) Dostosowanie podstawowych rynków rolnych w Polsce do integracji z Unia Europejską. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Filipiak K., Wilkos S. (1998). Wybrane metody analizy wielozmiennej i ich zastosowanie w badaniach przestrzennych. Wydawnictwo IUNG R(349), Puławy.

GUS (2008).Wyniki produkcji roślinnej w 2007 r. GUS, Warszawa.

Heller J. (2003). Integracja Polski z Unią Europejską. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Olsztyn.

Jaśkiewicz B. (2003). Produkcja zbóż jako kryterium wykorzystania potencjału produkcyjnego rolnictwa w regionach Polski. Pam. Puł., z.132, IUNG Puławy.

Klepacki B. (2006). Polityka strukturalna Unii Europejskiej jako element łagodzenia dysproporcji regionalnych. (W:) Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce. Raporty PIB, z.3, IUNG-PIB Puławy.

Kłodziński M. (2003). Rolnictwo a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. (W:) Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (3). IERiGŻ, Warszawa 2006.

Krasowicz S., Kopiński J. (2006). Wpływ warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych na regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce. (W:) Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce. Raporty PIB, z.3, IUNG-PIB Puławy.

Musiał W. (2003). Problemy rozwoju rolnictwa na obszarach górskich. (W:) Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce. Raporty PIB, z.3, IUNG-PIB Puławy 2006.

Woś A. (2003). Polityka rolniczo-środowiskowa i nowe szanse rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa 2003.

IERiGŻ (2007). Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2006 r. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Zegar J. S. (2006). Samozaopatrzeniowe gospodarstwa rolne a zrównoważony rozwój rolnictwa. (W:) Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (3). IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Zegar J. S. (2008). Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej. Wyd. IERiGŻ PIB, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty