Inwestycje jako instrument polityki regionalnej

Main Article Content


Abstrakt
Celem badań była ocena międzywojewódzkich dysproporcji w pozyskiwaniu inwestycji. Podstawą tej oceny była analiza skali napływu nakładów inwestycyjnych do województw o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego w latach 2002-2006. W badaniach przyjęto hipotezę, że województwa o wyższym poziomie rozwoju gospodarczego są bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Z przeprowadzonej analizy wynika, że poziom rozwoju gospodarczego województw miał wpływ na skalę pozyskiwanych inwestycji ogółem. W ten sposób pozytywnie zweryfikowano hipotezę badawczą. Inwestycje publiczne – podobnie jak prywatne – były w znacznym stopniu lokalizowane w oparciu o kryteria atrakcyjności inwestycyjnej, które są efektem poziomu rozwoju gospodarczego województw. Ocena wykazała jednak, że podział inwestycji publicznych zmniejsza istniejące dysproporcje między grupami województw o różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Z kolei inwestycje prywatne, których liberalne zasady alokacji nie tylko nie pogłębiają istniejących dysproporcji międzyregionalnych, ale łagodzą je w stopniu zbliżonym do inwestycji publicznych. Jedynie grupa województw najsłabiej rozwiniętych gospodarczo charakteryzuje się wolniejszym tempem wzrostu nakładów inwestycyjnych sektora prywatnego.

Article Details

Jak cytować
Heller, J. (2009). Inwestycje jako instrument polityki regionalnej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 103–118. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.8
Bibliografia

Adamowicz M. (1996). Ewolucja polityki rolnej w procesie transformacji rynkowej i integrowania Polski z Unią Europejską. [w:] Rolnictwo w procesie integrowania Polski z Unią Europejską. SGGW, Warszawa T. IV.

GUS (2008). Bank Danych Regionalnych GUS. Warszawa, www.stat.gov.pl. dostęp: 24.07.2008.

GUS (2008). Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1950-2007. GUS, Warszawa.

Czykier-Wierzba D. (1998). Polityka regionalna Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Fierla I. (2001). Narastanie przestrzennych dysproporcji rozwojowych w Polsce. VII Kongres Ekonomistów Polskich. Sesja V, z. 10. Problemy rozwoju regionalnego, Warszawa.

Gorzelak E. (1989). Przesłanki regionalizacji polityki rolnej. Wieś Współczesna, (4).

Gorzelak G. (2001). Szanse polskich regionów (Założenia długofalowej strategii rozwoju regionalnego Polski). VII Kongres Ekonomistów Polskich. Sesja V, z. 14. Problemy Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Gorzelak G. (2004). Polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni. Studia Regionalne i Lokalne, (4), 37-72.

Guzik B. (2008). Atrakcyjność inwestycyjna województw. Gospodarka Narodowa, (3), 39-64. (Crossref)

Hausner J. (2001). Modele polityki regionalnej w Polsce, VII Kongres Ekonomistów Polskich. Sesja V, z. 1. Problemy Rozwoju Regionalnego, Warszawa

Heller J. (1989). Podstawy przestrzennego różnicowania polityki rolnej w wybranych państwach europejskich. Wieś Współczesna, (3).

Heller J. (2000). Regionalizacja obszarów wiejskich w Polsce. Studia i Monografie nr 99. IERiGŻ, Warszawa.

Heller J., Szczepaniak A. (2008). Regionalne uwarunkowania i efekty podziału funduszy z Unii Europejskiej. Studia Regionalne i Lokalne, (2), 112-123.

Heller J., Warżała R. (2005). Regionalne uwarunkowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Ekonomista, (6), 785-799.

Jajuga K. (1993). Statystyczna analiza wielowymiarowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kalinowski T., (red.) (2007). Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2007. IBnGR, Gdańsk 2007. http://www.ibngr.edu.pl/pdf/publikacje/raporty/Atrakcyjnosc_3.pdf, dostęp: 24.07.2008.

Kamiński W. (1989). Gospodarka żywnościowa Polski w ujęciu przestrzennym. PWRiL, Warszawa.

Kozak M., Pyszkowski A. (red.) (1999). Pilotażowy program rozwoju regionalnego Phare – STRUDER. Doświadczenia – efekty – inspiracje. PARR Warszawa.

Malina A. (2004). Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw. AE Kraków.

Mierosławska A., Jakubowska J. (1998). Regionalne zróżnicowanie rozwoju gospodarczego i poziomu życia (w latach 1992 i 1995). Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, nr 422, IERiGŻ, Warszawa.

Organiściak-Krzykowska A. (2006). Regionalne uwarunkowania bezrobocia. Wydawnictwo UWM, Olsztyn.

GUS (2007). Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2005 r. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny Katowice.

Pietrzyk I. (2001). Miejsce i rola regionów w procesie integracji europejskiej. VII Kongres Ekonomistów Polskich, sesja V, z. 15. Problemy Rozwoju Regionalnego. Warszawa.

Regulski J. (2000). Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000. (Dz. U. nr 150, poz. 983).

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. (Dz. U. Nr 155, poz.1014).

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).

Waldziński D. (2005). Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Zarys problemu. Wydawnictwo UWM w Olsztynie.

Wasilewski A. (2005). Samorząd gminny jako czynnik poprawy konkurencyjności obszarów wiejskich. Studia i Monografie, nr 129, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Wiatrak A.P. (1996). Regionalne zróżnicowanie zachowań ludności wiejskiej [w:] Lewandowski J., Wilkin J. [red.] Produkcyjne i konsumpcyjne zachowania gospodarstw wiejskich w okresie przemian systemowych. Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa.

Wicki, L. (2007). Regionalne zróżnicowanie stosowania nasion kwalifikowanych w Polsce w latach 1995-2006. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 9(1), 537–541.

Zawadzki W. (1987). Stan technicznej infrastruktury w Polsce (1975-1986). Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, nt 198, IERiGŻ, Warszawa.

Zegar J. (1989). Regionalizacja polityki rolnej (Istota i propozycje rozwiązań). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, (2).

Zeliaś A. (2000). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. AE Kraków.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty