Obszary problemowe w polityce regionalnej UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Main Article Content


Abstrakt
Podstawową misją polityki strukturalnej UE jest wzrost poziomu spójności wewnętrznej w ramach całej organizacji. Zainteresowanie politykę rozwoju regionalnego wynika z różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów Unii Europejskiej. Początkowy okres funkcjonowania polityki regionalnej był związany ze wspieraniem rozwoju poszczególnych regionów Wspólnoty. Były to jednak działania skupione na prostych subwencjach. Od 1975 r., kiedy to utworzono Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego działania te przybrały formę planowanego systemu pomocy strukturalnej. Fundusze strukturalne w Polsce służą zmniejszeniu dystansu rozwojowego wobec innych państw UE, a w układzie regionalnym – zmniejszeniu rozpiętości pomiędzy regionami w naszym kraju. Kierując się tymi przesłankami Rząd Polski wystąpił z inicjatywą opracowania programu na rzecz rozwoju wschodnich województw. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej jest jednym z instrumentów polityki regionalnej. Jego intencją jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych województw tj.: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie, a przyjęte cele pozwolą na wyrównanie szans rozwojowych. Program ten stanowi dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych, który wzmocni działanie innych programów na obszarze Polski Wschodniej.

Article Details

Jak cytować
Kałuża, H. (2009). Obszary problemowe w polityce regionalnej UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 119–128. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.9
Bibliografia

Adamowicz M. (1996). Ewolucja polityki rolnej w procesie transformacji rynkowej i integrowania Polski z Unią Europejską. [w:] Rolnictwo w procesie integrowania Polski z Unią Europejską. Tom VI. SGGW, Warszawa.

Bański J. (2001). Problems areas In Poland's agriculture. Geographia Polonica, 74(1), 47-64.

Ciepielowska M., Jahns H. (2004). Polityka regionalna i strukturalna. [w:] red. Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E.: Unia Europejska. Tom I, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.

Churski P., Hanke J. (2002). Obszary problemowe w Polsce w układzie jednostek NTS. [w:] (red.) Rogacki H.: Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej. Bogucki Wydawnictwa Naukowe, Poznań.

RCSS (2003). Długofalowa strategia rozwoju regionalnego kraju. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - www.mrr.gov.pl/aktualności

Pietrzyk I. (2000). Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

MRR (2006). Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. Projekt. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa.

UKIE (2006). Przyszłość polityki spójności a przegląd budżetu Unii Europejskiej w latach 2008-2009. Materiał do dyskusji. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii, Warszawa.

Rokicki B., Ryba J. (2006). Charakterystyka polityki spójności UE. [w:] Przyszłość polityki spójności a przegląd budżetu Unii Europejskiej w latach 2008-2009. Materiał do dyskusji. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii, Warszawa.

Ryba J. (2008). Dokąd zmierza polityka spójności Unii Europejskiej? Biuletyn analiz nr 18. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

Seidel B. (1999). Regionalna polityka strukturalna. [w:] Weidenfeld W., Wessels W. (red.), Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Wyd. WOKÓŁ NAS. Gliwice.

Założenia Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Warszawa 2004.

MGiP (2004). Założenia Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Polityki Regionalnej, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty