Renty strukturalne jako instrument przekształceń obszarowych w rolnictwie polskim

Main Article Content

Piotr Kijanowski

Abstrakt
Polskie rolnictwo charakteryzuje się rozdrobnioną strukturą obszarową gospodarstw rolnych negatywnie wpływającą na jego konkurencyjność rynkową. Powstała więc potrzeba wprowadzenia do praktyki środka, który stymulowałby koncentrację ziemi w wysoko wydajnych jednostkach. W Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 instrumentem mającym realizował to zadanie były renty strukturalne. Cieszyły się one zainteresowaniem rolników i zapewniały im relatywnie wysoki poziom świadczeń. Istotne jest więc pytanie o formy i zakres oddziaływania tego instrumentu polityki rolnej na rolnictwo indywidualne. Celem opracowania jest dokonanie oceny wpływu wskazanego instrumentu polityki rolnej na przekształcenia strukturalne w rolnictwie polskim. Badania zostały zrealizowane na podstawie raportów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 i roczników statystycznych GUS. Przeprowadzone analizy dotycz?? lat 2004-2007, czyli okresu, w którym wdrażany był do praktyki wskazany instrument polityki rolnej i odnoszą się do całego obszaru Polski. Instrument rent strukturalnych stanowią ważny środek polityki rolnej wcielanej w życie w latach 2004-2006. Program wzbudzał duże zainteresowanie rolników rentami strukturalnymi i był środkiem znacznego przepływu gospodarstw rolnych w części województw. Jego główny wpływ przejawiał się w obniżaniu wieku rolników oraz zapewnieniu starszym rolnikom środków do życia po zaprzestaniu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych. W mniejszym stopniu oddziaływał na transformację struktury obszarowej gospodarstw rolnych.

Article Details

Jak cytować
Kijanowski, P., & Paszkowski, S. (2009). Renty strukturalne jako instrument przekształceń obszarowych w rolnictwie polskim. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 129–143. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.10
Bibliografia

Informacje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, październik 2008 r.

Józwiak W. (red.) (2006). Czynniki określające zainteresowanie rolników rentami strukturalnymi. IERiGŻ PIB, Warszawa.

Kupis G. (2004). Przewodnik po rentach „strukturalnych”. MRiRW, „Fundusz Współpracy”, Warszawa.

MRiRW (2003). Phare 2000 – Rolnictwo, Projekt PL0006.03 Rozwój instytucjonalny na rzecz wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

MRiRW (2004). Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich. MRiRW, Warszawa.

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie planu rozwoju obszarów wiejskich. M. P . z 2004 r. Nr 56, poz. 958.

Paszkowski S. (2004). Rolnicze renty strukturalne jako narzędzia przekształceń agrarnych w rolnictwie polskim. Roczniki AR, Rozprawy Naukowe, zeszyt 345, Poznań.

Paszkowski S. (2006). Renty strukturalne w rolnictwie. IRWiR, Warszawa.

PROWinki, Informator, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006. Nr 9 (13), 2006 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą. Dz. U. .Nr 257, poz. 2157, z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji. Dz. U. Nr 101, poz. 1030, z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji. Dz. U. z 2004 r. Nr 190, poz. 1950.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2003 r. w sprawie kryteriów akredytacyjnych dla agencji płatniczych. Dz. U. z 200 r. Nr 190, poz. 1887.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dz. U. Nr 109, poz. 750, z późn. zm.

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1257/1999 z 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji oraz zmieniające niektóre rozporządzenia. Dz. Urz. WE L. Nr 160 z dnia 26 czerwca 1999 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych, stanowiące fundament i warunkowało poprawne przygotowanie procedur oraz systemu informatycznego ARiMR do obsługi rent strukturalnych. Dz. U. Nr 114, poz. 1191, z późn. zm.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych, stanowiące fundament i warunkowało poprawne przygotowanie procedur oraz systemu informatycznego ARiMR do obsługi rent strukturalnych. Dz. U. Nr 114, poz. 1191, z późn. zm.

Sprawozdanie roczne z realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich za rok 2004. Warszawa, 2005 r.

Sprawozdanie roczne z realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich za rok 2007. Warszawa, 2008 r.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty