Polityka regionalna Unii Europejskiej szansą polskich regionów

Main Article Content

Lech Pałasz

Abstrakt
Genezę napisania artykułu były znaczące środki finansowe z Unii Europejskiej przeznaczone na rozwój poszczególnych regionów Polski. Stały się one coraz bardziej zauważalną szansą społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Celem opracowania jest przedstawienie poziomu rozwoju regionów, różnych form i wielkości środków finansowych przeznaczonych na realizację polityki regionalnej w umacnianiu integracji europejskiej. Zakres opracowania dotyczy głównie poziomu wykorzystania funduszy strukturalnych, zwłaszcza w okresie poakcesyjnym Polski i woj. zachodniopomorskiego. W opracowaniu wykorzystano literaturę oraz materiały z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zastosowano metodę analizy i syntezy. Wyniki przedstawiono techniką tabelaryczną oraz graficzną. Artykuł zakończono wnioskami o charakterze praktycznym

Article Details

Jak cytować
Pałasz, L. (2009). Polityka regionalna Unii Europejskiej szansą polskich regionów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 11–19. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.1
Bibliografia

Borkowski T. (1997). Metodyka oceny atrakcyjności terenu dla rekreacji na przykładzie oceny obszarów pojeziernych Polski zachodniej i północnej. Monografie nr 111, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań.

Jasiulewicz M. (1998). Przekształcenia strukturalne i przestrzenne obszarów wiejskich Pomorza Środkowego w okresie transformacji systemowej. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.

MRR (2007. Polskie regiony województwa zachodniopomorskiego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Warszawa.

Pałasz L. (2005). Strategiczne programowanie rozwoju regionalnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Rolnictwo w rozwój obszarów wiejskich. Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu. Prace naukowe nr 35. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty