Rola polityki regionalnej Unii Europejskiej w rozwoju Górnego Śląska

Main Article Content

Jadwiga Gierczycka

Abstrakt
Jednym z głównych celów Unii Europejskiej jest zmniejszenie różnic w rozwoju społeczno- gospodarczym między regionami i dążenie do likwidacji opóźnień w rozwoju regionów słabiej rozwiniętych. Realizacji tego celu służą polityki wspólnotowe, które mają doprowadzić do osiągnięcie spójności ekonomicznej i społecznej. Jedną z najważniejszych polityk związanych z potrzebami regionalnymi jest polityka strukturalna, dlatego pojęcie polityki regionalnej i strukturalnej stosuje się jako tożsame. Podstawowym instrumentem tej polityki jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Swym zasięgiem obejmuje wiele obszarów życia społeczno-gospodarczego. Są to między innymi: inwestycje służące powstawaniu nowych miejsc pracy, inwestycje w infrastrukturę, działania ukierunkowane na wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności realizowane będą Regionalne Programy Operacyjne (RPO) zarządzane przez Samorządy poszczególnych województw. Na realizację 16 RPO przeznaczone zostanie prawie 16 miliardów euro. Podstawowym celem RPO jest podnoszenie konkurencyjności regionów, promowanie zrównoważonego rozwoju, poprzez tworzenie warunków dla wzrostu inwestycji na poziomie lokalnym i regionalnym. Działania określone w RPO są koordynowane z podejmowanymi w ramach pozostałych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 jest głównym instrumentem polityki regionalnej naszego województwa. Koordynuje liczne działania samorządów lokalnych oraz innych jednostek (publicznych, prywatnych) w ramach funduszy strukturalnych. „Realizuje on zapisy zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020, przyjętej przez Sejmik Województw Śląskiego dnia 4 lipca 2005 roku.”1 Śląsk jest najbardziej zurbanizowanym regionem Polski, obejmuje 71 miasta, z czego a?? 19 to powiaty grodzkie. Miasta Górnego Śląska w sposób szczególny zmagają się ze skutkami procesu przemian społecznych i transformacji gospodarczej. Sektory przemysłu schyłkowego, górniczy i hutniczy, z których słynął kiedyś Śląsk tracą na znaczeniu. Zaobserwowano rozwój gospodarki opartej na nowoczesnym przemyśle i usługach. Nastąpiła degradacja zurbanizowanych obszarów o typowo przemysłowym charakterze. Pojawił się problem przekształcenia terenów poprzemysłowych oraz rewitalizacji. Niezadowalający stan infrastruktury, przedsiębiorstw, zaplecza edukacyjnego, instytucji kulturalnych, społecznych oraz bazy rekreacyjnej mobilizuje do starania się o dotacje unijne. Ponad 1,7 mld euro może otrzymać województwo śląskie w latach 2007- 2013 co z pewnością wpłynie korzystnie na rozwój Górnego Śląska. Polityka regionalna UE wykorzystując odpowiednie instrumenty przyczynia się do rozwoju Górnego Śląska.

Article Details

Jak cytować
Gierczycka, J. (2009). Rola polityki regionalnej Unii Europejskiej w rozwoju Górnego Śląska. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 173–185. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.13
Bibliografia

Bujnowski M. (2004). Reforma polityki spójności UE zaproponowana w trzecim raporcie kohezyjnym. Wspólnoty Europejskie, (3), 38-49.

Cini M. (red). (2007). Unia Europejska - organizacja i funkcjonowanie. PWE, Warszawa.

Dialog Europejski, tom 1, nr 3, wrzesień/październik 1995 r.

Gospodarka Śląska, http://www.gospodarka.slaska.pl, [data wejścia 30.09.08 r.].

Helbig, F. Magryś, W. (2007). Instrumenty Polityki Strukturalnej w Polsce w latach 2007-2013. Zeszyty Samorządowe, (8), ŚZGiP, Katowice.

http://ec.europa.eu/regional_policy.pl, Dokument elektroniczny [data dostępu: 24.10.2008].

Kowalski A.M (2008). Polityka regionalna w Unii Europejskiej w Irlandii i Wielkiej Brytanii w latach 1989-2006. SGH, Warszawa.

Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013 [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.npr.gov.pl [Data wejścia:10.04.2007 r.].

Nowak, A., Milczarek, D. (red.) (2006). Europeistyka w zarysie. PWE, Warszawa.

Nowe partnerstwo dla spójności; konwergencja, konkurencyjność, współpraca. Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej. Komisja Europejska, Luksemburg 2004.

Pawłowicz L. (red.). (2006). Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością. CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.

Radzymińska T. (2005). Lizbona do poprawki. Nowe Życie Gospodarcze, (4).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Katowice, 18 grudnia 2006 r.

Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich nr 1083/2006.

Satoła, Ł., Żmija, J. (2009). The use of the European Union regional policy instruments in local government units. The Scientific Journal European Policies, Finance and Marketing, (1), 91–101.

Satoła, Ł., Żmija, J. (2009). Wykorzystanie instrumentów polityki regionalnej Unii Europejskiej w jednostkach samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (1), 91–101. (Crossref)

Zeszyty Samorządowe nr 8, lipiec 2007r., ŚZGiP, Katowice 2007 r.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty