Zintegrowany Pogram Operacyjny Rozwoju Regionalnego jako instrument polityki regionalnej na przykładzie województwa wielkopolskiego

Main Article Content


Abstrakt
Celem opracowania jest prezentacja i ocena stopnia wykorzystania w województwie wielkopolskim funduszy strukturalnych, dostępnych w ramach ZPORR, na także wskazanie barier i trudności związanych z ich pozyskaniem oraz wykorzystaniem. Obecnie fundusze unijne w Wielkopolsce przeznaczane są na podstawowe inwestycje infrastrukturalne, które dopiero w przyszłości znacząco mogą wpłynąć na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego oraz atrakcyjność regionu. W strukturze przedmiotowej projektów realizowanych w ramach Priorytetów 1 i 3 ZPORR, w grupie projektów o wyższej wartości całkowitej dominują inwestycje transportowe oraz środowiskowe. Przedmiotem największej liczby projektów są inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa (około 40%), są to jednak na ogół projekty o stosunkowo niewielkiej całkowitej wartości jednostkowej. Nie są realizowane projekty w takich dziedzinach, jak selektywna zbiórka odpadów, recykling, sieć ciepłownicza czy odnawialne źródła energii.

Article Details

Jak cytować
Pondel, H. (2009). Zintegrowany Pogram Operacyjny Rozwoju Regionalnego jako instrument polityki regionalnej na przykładzie województwa wielkopolskiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 187–197. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.14
Bibliografia

Grzeszczyk T. (2003). Zarządzanie funduszami europejskimi w rozwoju województwa. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl.

MRR (2006). ZPORR 2004-2006. Projekty dla rozwoju regionów. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

MRR (2007). Raport o rozwoju i polityce regionalnej. Departament Koordynacji Programów Regionalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

MRR (2008). Sprawozdanie z realizacji ZPORR nr 0-1/2008. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

MRR (2008). Wzrost czy równość? Raporty EoRPA 1/2008, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

MRR (b.d). Unijne fundusze dla regionów. www.mrr.gov.pl.

Poździk R. (2008). Fundusze unijne. Zasady finansowania projektów ze środków unijnych w Polsce w latach 2007-2013. Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin.

Satoła, Ł., Żmija, J. (2009). The use of the European Union regional policy instruments in local government units. The Scientific Journal European Policies, Finance and Marketing, (1), 91–101. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.7 (Crossref)

Skrzypek J. (red.). (2005). Projekty współfinansowane ze środków UE. Od pomysłu do studium wykonalności. Twigger, Warszawa.

WUWP (2008). Informacja miesięczna dotycząca ZPORR na koniec czerwca 2008 r. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

WUWP (2008). Sprawozdanie z realizacji ZPORR w województwie wielkopolskim za I półrocze 2008 r. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego (2007). Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty