Banki w roli multiplikatorów rozwoju najuboższych regionów Unii Europejskiej. Niektóre konstatacje z badań w regionie warmińsko-mazurskim

Main Article Content


Abstrakt
W artykule podjęto próbę analizy roli banków jako multiplikatorów rozwoju regionów na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego. Przeprowadzona analiza zgromadzonych danych pozwoliła na sformułowanie m.in. następujących wniosków. 1. Bankowość spółdzielcza oraz część banków komercyjnych wpiera rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, głównie za pomocą kredytów preferencyjnych z dopłatami do oprocentowania ARiMR zaliczanymi do form tzw. pomocy krajowej. Tego rodzaju kredytów w latach 1994-2006 w skali kraju udzielono na ponad 90 mld zł. 2. Banki promują, prefinansują i współfinansują wszystkie przedsięwzięcia ujęte w unijnych projektach pomocy finansowej dla regionu. Jednocześnie dzięki temu generują dodatkowe zyski dla swoich akcjonariuszy. 3. Banki specjalizujące się w obsłudze rolnictwa szczególnie na poziomie lokalnym świadczą klientom niezbędne usługi doradcze w zakresie pozyskania środków finansowych. Jednakże niezbędne jest dalsze promowanie wśród podmiotów funkcjonujących w obszarach wiejskich szerszej współpracy z instytucjami finansowymi w tym zakresie. 4. Empiryczne badania własne autora wskazują, że większość właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw regionu warmińsko-mazurskiego jest skłonna do obsługi swych firm wybierać te banki, które swe dochody wypracowane w regionie reinwestują je na jego terenie.

Article Details

Jak cytować
Sołoma, A. (2009). Banki w roli multiplikatorów rozwoju najuboższych regionów Unii Europejskiej. Niektóre konstatacje z badań w regionie warmińsko-mazurskim. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 227–238. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.17
Bibliografia

Bark D.L. (1998). Thinking About America: the United States in the 1990's. Hoover Institution Press, Stanford University, Stanford.

Chojnicki Z. (2004). Problematyka metodologiczna studiów regionalnych. Studia Regionalne i Lokalne, (4), 5-11.

Gąsior-Niemiec A. (2004). Pole, habitus i imago regionis: propozycja alternatywnego podejścia do analizy regionu, Studia Regionalne i Lokalne, (4), 13-36.

Gorzelak G. (2003). Bieda i zamożność regionów. Założenia, hipotezy, przykłady. Studia Regionalne i Lokalne, (1), 37-58.

Grosse T.G. (2007). Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych. Studia Regionalne i Lokalne, (1), 27-49.

Hunek T. (2002). Regionalizm, regionalna polityka – klucz do rozwoju rolnictwa, gospodarki obszarów wiejskich w Polsce. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, (81).

Isard W. i in. (1965). Metody analizy regionalnej. Wprowadzenie do nauk o regionach. PWN, Warszawa.

Lewicki A., Matwiej P., Kempczyńska D. (2007). Banki filarem pomocy krajowej, w: Raport specjalny. Banki w systemie pomocy krajowej dla sektora rolnego i leśnego w okresie 2007-2013. Wyd. Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa.

Möntmann H.G. (2004). Die Bank als Räuber oder wie nehmen wir den Kunden aus. Th. Knaur, Munchen.

Pantak J. (2007). Na wschód od Wisły. Krajobrazy i Spojrzenia, (2).

Sawicka J. (2003). Programowanie rozwoju regionalnego w Polsce w dostosowaniu do standardów Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (48).

Satoła, Ł., Żmija, J. (2009). The use of the European Union regional policy instruments in local government units. The Scientific Journal European Policies, Finance and Marketing, (1), 91–101. (Crossref)

Siudek T. (2006). Dopłaty ARiMR do oprocentowania rolniczych kredytów preferencyjnych udzielanych przez sektor bankowości spółdzielczej w Polsce. [w:] J.Węcławski (red.), Bankowość, Wyd. UMCS, Lublin.

Sprawozdania z działalności ARiMR w 2007 r. ARiMR, Warszawa 2008.

Sudak I., Samcik M. (2008). Banki wydadzą miliard zł na placówki. Czy to się kiedykolwiek zwróci? Gazeta Wyborcza 187.

Tomanek F. (1990). Handel towarowy i pieniężny. Jego organizacja i Technika. Reprint w serii „Biznes”, wyd. A. Bonarski, Warszawa.

Wiśniewski J. (2008). UE a globalizacja – aspekty społeczne. Biuletyn Analiz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, (18).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty