Kształtowanie konkurencyjności regionu – nowego atrybutu przestrzeni gospodarczej Unii Europejskiej w świetle uwarunkowań polityki innowacyjnej perspektywy finansowej UE dla Polski na lata 2007 2013

Main Article Content

Bożena Grad

Abstrakt
Polityka innowacyjna należy do najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej. Powstanie polityki innowacyjnej jest datowane na lata pięćdziesiąte dwudziestego wieku, co jest zgodne z uznaniem pozytywnego wpływu postępu technicznego na rozwój gospodarczy. Do głównych obszarów polityki innowacyjnej możemy zaliczyć tworzenie sprzyjających warunków dla innowacyjności, stymulowanie sprzężenia badań i innowacji, tworzenie kultury innowacyjne. Obejmuje ona m.in. następujące obszary: wzmacnianie powiązań w narodowym systemie innowacji, kształtowanie i rozbudowywanie zdolności do wprowadzania innowacji, zarówno w dziedzinie techniki i technologii jak też organizacji i edukacji, optymalne wykorzystanie innowacji jako podstawowego czynnika wzrostu gospodarczego oraz zwiększającego liczbę trwałych miejsc pracy, dokonywanie strukturalnych zmian technicznych, technologicznych, jakościowych w przemyśle, wykorzystanie współpracy międzynarodowej oraz procesów globalizacji w gospodarce. Jednym z najważniejszych celów polityki innowacyjnej, zarówno rozwiniętych jak i rozwijających się państw, jest rozwój krajowego i regionalnych systemów innowacji, tzn.: systemu instytucji, umiejętności i zachęt (podatkowych, kredytowych i in.), służących do: - wprowadzania innowacji, zwiększających konkurencyjność gospodarki i polepszających jakość życia społeczeństwa, - jednoczesnego przekształcania systemu badawczo-rozwojowego ze skierowanego do wewnątrz, na zorientowany na potrzeby kraju oraz gospodarki opartej na wiedzy, - zwiększania wzajemnych powiązań między nauką, techniką, rynkiem, administracją państwową i terytorialną, organizacjami pozarządowymi, edukacją. Polityka innowacyjna Polski jest w dużym stopniu spójna z polityką innowacyjną Unii Europejskiej

Article Details

Jak cytować
Grad, B. (2009). Kształtowanie konkurencyjności regionu – nowego atrybutu przestrzeni gospodarczej Unii Europejskiej w świetle uwarunkowań polityki innowacyjnej perspektywy finansowej UE dla Polski na lata 2007 2013. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 271–282. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.20
Bibliografia

Bąkowski A. (2003). Wspomaganie innowacyjności przedsiębiorstw przez Programy ramowe Unii Europejskiej. [w:] Praca zbiorowa pod redakcją Górzyńskiego M. i Woodwarda R.: Innowacyjność polskiej gospodarki. Zeszyty Innowacyjne CASE 2003, www.case.com.pl

Bosak J. (2000). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej – ujęcie instytucjonalne. [w:] Grabowiecki J., Wnorowski H. (red.), Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny, ZMSG.

Czechowicz T. (2003). Rola państwa w finansowaniu działalności innowacyjnej. [w:] Praca zbiorowa pod redakcją Górzyńskiego M. i Woodwarda R.: Innowacyjność polskiej gospodarki. Zeszyty Innowacyjne CASE 2003, www.case.com.pl

Freeman Ch. (1987). Technology and Economic Performance: Lessons From Japan. Printer Publisher, London, za Świadek A. (2004). Doświadczenia regionalnych strategii innowacyjnych w Krajach Unii Europejskiej. [w:] Praca zbiorowa pod red. Janasza W.: Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji. Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Kowalczewski W. (red.) (2003). Zarządzanie przedsiębiorstwem w regionie. Wydawnictwo Akademickie „DIALOG”, Warszawa.

Opracowanie własne na podstawie danych źródłowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zamieszczonych na stronach internetowych pod adresem: www.funduszestrukturalne.pl według stanu na dzień 10 lipca 2007 r.

Pełka P., Stasiak M. (2002). Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej. Difin, Warszawa.

Pyszkowski A., Szlachta J., Szomburg J. (2000). Model instytucjonalny polityki rozwoju regionalnego w Polsce. IBnGR, Warszawa.

Satoła, Ł., Żmija, J. (2009). The use of the European Union regional policy instruments in local government units. The Scientific Journal European Policies, Finance and Marketing, (1), 91–101. (Crossref)

Świadek A. (2002). Regionalne systemy innowacyjne w Unii Europejskiej. [w:] Janasza W. (red). Innowacje w dziedzinie przedsiębiorstw w integracji z Unia Europejską, Wydawnictwo Difin sp. z o.o., Warszawa.

Świadek A. (2004). Doświadczenia regionalnych strategii innowacyjnych w Krajach Unii Europejskiej. [w:] Janasza W. (red.), Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji. Wyd. Difin Warszawa.

The Conseil de la science et de la technologie du Quebec 1997, za Okoń Horodyńska E. (2000). Jak budować regionalne systemy innowacji. IBNGR Warszawa, 2000.

Wicki, L. (2000). Rural Development and landscape and environmental protection. Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2(4), 207-214.

Winiarski B. (2002). Polityka gospodarcza. PWN, Warszawa.

Wojnicka E. (2004). System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw. IBnGR, Gdańsk.

Ziemiecki J., Żukrowska K. (2004). Konkurencja a transformacja w Polsce. Wybrane aspekty polityki gospodarczej. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Żukrowska K. (1995). Umiędzynarodowienie produkcji a konkurencyjność. [w:] Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski uwarunkowania i perspektywy. Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, seria: „Raporty. Studia nad konkurencyjnością” z. 35, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty