Zróżnicowanie wsparcia unijnego i jego znaczenie w rozwoju lokalnym na przykładzie wybranych gmin województwa mazowieckiego

Main Article Content


Abstrakt
W artykule przedstawiono zróżnicowanie wsparcia unijnego z funduszy strukturalnych, w powiązaniu z rozwojem lokalnym. Omówiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2007 roku w dwóch grupach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego, wybranych ze względu na poziom rozwoju wyrażony syntetycznym wskaźnikiem rozwoju. Analizie poddano realizowane w 117 urzędach gmin projekty w ramach programów operacyjnych w okresie programowania 2004-2006. Ponad 70% badanych gmin w obydwu grupach korzysta z funduszy strukturalnych. Dominują projekty realizowane w ramach ZPORR. Środki finansowe skierowane są przede wszystkim na budowę bądź modernizację infrastruktury technicznej. Analiza sposobów przeznaczenia środków w badanych gminach pozwala stwierdzić, że taka forma wsparcia finansowego ma istotne znaczenie w procesie rozwoju lokalnego i w dłuższej perspektywie ma szansę przyczynić się do wyrównania dysproporcji rozwojowych na szczeblu lokalnym.

Article Details

Jak cytować
Wojewódzka, A. (2009). Zróżnicowanie wsparcia unijnego i jego znaczenie w rozwoju lokalnym na przykładzie wybranych gmin województwa mazowieckiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 283–291. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.21
Bibliografia

Famulska T., Znaniecka K. (red.) (2004). Finansowe aspekty rozwoju lokalnego, Wydawnictwo Uczelniane AE Katowice, Katowice.

Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M. (2005). Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury. Szczecin.

GUS (2004). Bank Danych Regionalnych GUS.

GUS (2007). Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego. GUS, Warszawa.

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, (Dz. U. 2000 nr 58 poz. 685 z póź. zm.).

Obrębalski M. (2006). Mierniki rozwoju regionalnego, [w:] Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo AE Wrocław, Wrocław.

Sej-Kolasa M., Zielińska A. (2002). Analiza porównawcza gmin woj. dolnośląskiego na podstawie wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju, [w:] K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Taksonomia 9. Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, Prace Naukowe AE Wrocław nr 942, Wrocław.

Wojewódzka A. (2007). Klasyfikacja gmin miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego według poziomu rozwoju. [w:] Strahl D. (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe AE Wrocław Nr 1161, Wyd. AE Wrocław, Wrocław.

Wojewódzka A. (2007). Klasyfikacja gmin wiejskich województwa mazowieckiego ze względu na poziom rozwoju. [w:] Błąd M., Klepacka-Kołodziejska D. (red.), Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi, IRWiR PAN, Warszawa.

Wojewódzka A. (2007). Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych na przykładzie wybranych gmin województwa mazowieckiego. Roczniki Naukowe SERiA, 9(2), 416-421.

Zeliaś A. (red.) (2000). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Wydawnictwo AE Kraków, Kraków.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.