Rola funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w rozwoju klastrów w Polsce Wschodniej

Main Article Content


Abstrakt
Koncepcja klastrów staje się coraz bardziej popularna jako narządzie pozwalające na zrozumienie funkcjonowania i podjęcie działań poprawiających konkurencyjność gospodarek lokalnych i regionalnych. Według Komisji Europejskiej klastry są głównym czynnikiem poprawy innowacyjności i dobrobytu poprzez wspieranie procesu budowy unikalnych zasobów i umiejętności umacniających rolę regionów w globalnej gospodarce. Komisja Europejska dostrzegając potencjał klastrów dla rozwoju regionów podejmuje szereg inicjatyw wspierających proces ich tworzenia i rozwoju. Wiele inicjatyw w krajach członkowskich jest wspierana przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych. W perspektywie finansowej na lata 2007-2013 przewiduje się realizacje i współfinansowanie działań typowych dla polityki opartej o koncepcję klastrów np. tworzenie powiązań sieciowych pomiędzy przedsiębiorstwami, wspieranie interakcji pomiędzy przedsiębiorstwami a sferę badawczo-rozwojową czy promowanie budowy inkubatorów przedsiębiorczości. Regiony Polski Wschodniej również mają możliwość korzystania z funduszy strukturalnych w tym zakresie. Głównym celem artykułu jest przedstawienie Operacyjnego Programu Rozwoju Polski Wschodniej w kontekście działań i źródeł finansowania wspierających proces tworzenia i rozwoju klastrów. W opracowaniu została przedstawiona koncepcja klastrów, uzasadniająca jej atrakcyjność oraz najważniejsze inicjatywy dotyczące ich rozwoju podejmowane dotychczas przez Komisję Europejską. W dalszej części ma miejsce charakterystyka działań z zakresu polityki rozwoju opartej o koncepcje klastra przewidzianych dla rozwoju pięciu województw Polski Wschodniej wraz z charakterystykę źródeł finansowania

Article Details

Jak cytować
Krukowski, A. (2009). Rola funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w rozwoju klastrów w Polsce Wschodniej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 293–305. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.22
Bibliografia

Facing the challange. The Lizbon strategy for growth and employment. Report from High Level Group chaired by Wim Kok, www.europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_en

IBnGR (2004). Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, IBnGR, Gdańsk.

Innobarometer cluster’s role in facilitating innovation in Europe Analytical Report 2006, www.proinno-europe.eu/admin/uploaded_documents

Innovation Clusters in Europe. A Statistical Analysis and Overview of Current Policy Support, DG Enterprise and Industry report, European Commission, …

Innovative strategies and actions. Results from 15 Years of Regional Experimentation.

Ketels Ch., Solvell O. (b.d.). Clusters in the EU-10 new member countries, EUROPE INNOVA, www.europe-innova.org

MRR (b.d). Program Operacyjny Polski Wschodniej – broszura informacyjna, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.funduszestrukturalne.gov.pl

MRR (b.d.) Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej – synteza, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.funduszestrukturalne.gov.pl

OECD (1999). Boosting Innovation. The Cluster Approach, OECD. (Crossref)

Olejniczak K. (2004). Unia Europejska i Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego wobec gron. [w:] Szultka S. (red.), Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, IBnGR, Gdańsk.

PAXIS Manual for Innovation Policy makers and practitioners, www.cordis.europa.eu/pub/paxis/docs/paxis_manual

Porter M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Free Press, New York. (Crossref)

Porter M.E. (2001). Porter o konkurencji. PWE, Warszawa.

Satoła, Ł., Żmija, J. (2009). The use of the European Union regional policy instruments in local government units. The Scientific Journal European Policies, Finance and Marketing, (1), 91–101. (Crossref)

Szultka S. (red.) (2004). Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, IBnGR, Gdańsk.

The European Cluster Memorandum, Promoting European Innovation through Clusters: An Agenda for Policy Action, www.proinno-europe.eu/NWEV/uploaded_documents www.ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/innovation/guide_innovation_en.pdf

Wicki, L. (2000). Rural development and landscape and environmental protection. Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2(4), 207-214.

www.cluster observatory.eu

www.funduszestrukturalne.gov.pl

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty