Czynniki kształtujące konkurencyjność regionów

Main Article Content

Paweł Góralski
Magdalena Lazarek

Abstrakt
Rozwój procesów zachodzących w regionie charakteryzuje się dużą zmiennością. Oznacza to, iż wyróżnienie podstawowych czynników, jak również tych określających ich wpływ na konkurencję jest bardzo skomplikowany. Trudności pojawiają się zarówno na poziomie pomiaru natężenia i kierunku oddziaływania każdego z czynników. Konkurencyjności regionu oprócz kwoty i kapitału, zatrudnienia i zasobów naturalnych struktur jest realizowana przez inne istotne czynniki. W trakcie oceny procesów terytorialnych, niektóre z nich zostają utracone, a niektóre z nich nabyte. W przypadku ewaluacji zasobów siły roboczej, wysoki procent bezrobocia i migracji można być przeszkodą. Natomiast migracja powoduje zmiany w czynnikach i ekonomicznych tj. brak miejsc pracy, jak również wykwalifikowanych pracowników. Zmiana czynnika są zawsze związane z kapitałem w rozwoju regionu pod wpływem globalnych procesów.

Article Details

Jak cytować
Góralski, P., & Lazarek, M. (2009). Czynniki kształtujące konkurencyjność regionów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 307–315. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.23
Bibliografia

Adamowicz, M. (2000). Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2(1), 69-81.

Bojar E. (2001). Konkurencyjność w pozyskiwaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w wybranych krajach Europy Środkowowschodniej. Przegląd Organizacji, (5).

EC (2000). Europen competitiveness report 2000: working document of the services of the European Commision, European Commission, Luxemburg.

Encyklopedia PWN w trzech tomach. Tom II. (2006). PWN, Warszawa.

Gorzelak G. (1997). Przemiany polskiej przestrzenni. [w:] Podstawy naukowo-badawcze polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.

Gorzelak G., Jałowiecki B. (1999). Dynamika i wskaźniki lokalnych sukcesów Polski. Studia Regionalne i Lokalne, (15).

Hausner J., Kudłacz T., Szlachta J. (1998). Identyfikacja nowych problemów rozwoju regionalnego Polski. Biuletyn KPZK PAN, (185), Warszawa.

Kamerschen D.R., McKenzie R. B., Nardinelli C. (1991). Ekonomia. Gdańsk.

Kupiec L. (1999). Lokalizacja w gospodarce przestrzennej T.III, [w:] Gospodarka przestrzenna, Białystok.

Markowski T. (2000). Stymulowanie i regulowanie konkurencyjności w świetle procesów globalizacji gospodarki. Samorząd Terytorialny, (3), 30-38.

Markowski T., Marszał T. (red.) (1998). Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji. KPZK PAN, (182), Warszawa.

Pietrzak I. (2002). Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. PWN, Warszawa.

Piotrowska-Trybuł M. (2004). Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Międzynarodowa analiza porównawcza Białoruś, Litwa, Łotwa i Polska. WUMK, Toruń.

RCSS (1997). Podstawy naukowo-badawcze polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.

Satoła, Ł., Żmija, J. (2009). The use of the European Union regional policy instruments in local government units. The Scientific Journal European Policies, Finance and Marketing, (1), 91–101. (Crossref)

Wicki, L. (2001). Regional cereals and potato yield differentiation on the background of inputs of artificial fertilizers and certified seeds. Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 3(5), 195-200.

Wicki, L. (2001). Regionalne zróżnicowanie stosowania kwalifikatów i nawożenia mineralnego a poziom plonowania. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 3(5), 195-200.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty