Wsparcie zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa środkami z funduszy strukturalnych w latach 2004-2008

Main Article Content

Justyna Kołyska

Abstrakt
Zrównoważony rozwój stanowi obecnie nieodłączny element polityki ekologicznej i społeczno-ekonomicznej a także różnych strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Celem artykułu było przedstawienie sposobów wspierania zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce oraz wielkości środków finansowych przeznaczonych w latach 2004-2008 na realizację tej koncepcji w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W artykule omówiono rozkład środków finansowych na poszczególne programy, priorytety i działania a także poziom wykorzystania środków w poszczególnych województwach Polski.

Article Details

Jak cytować
Kołyska, J. (2009). Wsparcie zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa środkami z funduszy strukturalnych w latach 2004-2008. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 161–170. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.12
Bibliografia

Adamowicz M. (2006). Koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju wobec wsi i rolnictwa. [w:] M. Adamowicz (red.), Zrównoważony i trwały rozwój wsi i rolnictwa, Prace Naukowe Nr 38, SGGW, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, Warszawa.

Bułkowska M., Chmurzyńska K. (2007). Wyniki realizacji PROW i SPO „Rolnictwo” w latach 2004-2006. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. IERiGŻ PIB, Warszawa.

Kłodziński M., Dzun W. (red.) (2005). Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich. Wydawnictwo IRWiR PAN, Warszawa.

MRiRW (2008). Sprawozdanie okresowe z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”. MRiRW, Warszawa.

MRiRW (b.d). Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006, MRiRW. http://www.minrol.gov.pl

Satoła, Ł., Żmija, J. (2009). Wykorzystanie instrumentów polityki regionalnej Unii Europejskiej w jednostkach samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (1), 91–101. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.7 (Crossref)

Skinder Z., Łojewski S. (2006). Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – wstępne wyniki badań na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego. Pamiętnik Puławski, II(120).

System Informacji Zarządczej ARiMR, Departament Analiz i Sprawozdawczości ARiMR, http://www.arimr.gov.pl/index.php?id=67&id1=0&id2=2.

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dz. U. Nr 62, poz. 627.

Wilkin J. (2004). Dlaczego potrzebujemy długookresowej strategii zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce? Wieś i Rolnictwo, (2), 154-170.

Woś A. (1998). Rozwój zrównoważony. [w:] Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa.

Woźniak M., Grzybek M. (2003). Zrównoważony rozwój – wyzwanie stojące przed wsią XXI wieku. [w:] B. Kutkowska (red.), Wyzwania stojące przed rolnictwem i wsią u progu XXI wieku, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 980, Wrocław.

Zawisza S. (red.) (2004). Zarządzanie zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Bydgoszcz.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty