Finansowanie turystyki w Polsce

Main Article ContentAbstrakt
Turystyka jest istotnym działem gospodarki narodowej Polski. Pomimo jej rynkowego charakteru wymaga wsparcia zarówno na poziomie krajowym, jak i przy wykorzystaniu różnorodnych instrumentów finansowych Unii Europejskiej. Na poziomie krajowym zadania w zakresie gospodarki turystycznej są finansowane z budżetu państwa poprzez administrację rządową. Wydatki na turystykę ponosi też w znacznie większym stopniu administracja samorządowa. Głównym celem niniejszego opracowania jest wskazanie źródeł finansowania oraz krótka charakterystyka wielkości wydatkowanych środków, a także pokazanie możliwości finansowania w pewnej perspektywie czasowej.

Article Details

Jak cytować
Bąk-Filipek, E. (2010). Finansowanie turystyki w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 204–213. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1529
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.