Wykorzystanie środków w ramach osi 3 PROW w województwie podlaskim

Main Article Content

Magdalena Kowalewska
Adam Prokopiuk


Abstrakt
Analizie poddano działania podejmowane w ramach osi 3 PROW – „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w województwie podlaskim. Szczególną uwagę zwrócono na poziom nakładów finansowych poniesionych na poszczególne działania i ich efekty. Województwo podlaskie było jednym z największych beneficjentów działań podejmowanych w ramach osi 3 PROW. Pozyskane środki zostały przeznaczone na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, powstanie i wspieranie mikroprzedsiębiorstw, a także tworzenie nowych miejsc pracy. W wyniku podejmowanych inicjatyw w badanym województwie, do końca 2011 roku powstało ponad 300 nowych miejsc pracy, co jest szczególnie ważne w regionie o wysokiej stopie bezrobocia.

Article Details

Jak cytować
Kowalewska, M., & Prokopiuk, A. (2012). Wykorzystanie środków w ramach osi 3 PROW w województwie podlaskim. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 253–265. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1467
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty