Początki Wspólnej Polityki Rolnej w EWG

Main Article Content

Dorota Czykier-Wierzba


Abstrakt
Na mocy Traktatu Rzymskiego ustanowiona została Wspólna Polityka Rolna (WPR). W Traktacie określone zostały jej cele i zasady. W trakcie tworzenia WPR dokonano jej podziału na: politykę rynkową i strukturalną. Źródłami finansowania tej polityki były fundusze: EFOGR, EFS i EFRR. W wyniku konsekwentnie prowadzonej WPR poprawie uległa w EWG struktura agrarna, zmalało zatrudnienie w rolnictwie, wzrosła produkcja rolna i jej intensywność, zapewniona została także samowystarczalność EWG w zakresie większości artykułów żywnościowych. Wraz jednak ze wzrostem produkcji rolnej powiększały się w magazynach zapasy, których eksport warunkowany był wydatkowaniem z budżetu EWG coraz większych kwot na subsydia. W konsekwencji w szybkim tempie zaczęły wzrastać wydatki z budżetu na finansowanie tej polityki. Niezbędna stała się reforma WPR, którą wdrożono w 1986 roku. Wprowadzone modyfikacje WPR nie przyniosły jednak spodziewanych rezultatów. Od tego czasu polityka ta była jeszcze kilkakrotnie reformowana.

Article Details

Jak cytować
Czykier-Wierzba, D. (2012). Początki Wspólnej Polityki Rolnej w EWG. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 103–115. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1454
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty