Stan wykorzystania infrastruktury ochrony środowiska oraz nakłady na środki trwałe ochrony środowiska na wsi

Main Article Content

Agnieszka Napiórkowska-Baryła
Mirosława Witkowska-Dąbrowska


Abstrakt
Przynajmniej 2-3 krotny wzrost nakładów na ochronę środowiska daje gwarancje na czas wypełnić wszystkie zobowiązania akcesyjne Polski, oraz wdrażać priorytety krajowej polityki ekologicznej. Problemem są znaczne dysproporcje między miastem a wsią w wielkości nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska oraz dostępności do infrastruktury ochrony środowiska. Analiza danych statystycznych pozwala na stwierdzenie, że zarówno z infrastruktury liniowej, jak i obiektów służących ochronie środowiska korzysta od 2004 roku coraz więcej ludności w gminach wiejskich i w kraju ogółem. Są to jednak mniejsze udziały wśród ludności wiejskiej niż ogółem w Polsce. Stwierdzono również wzrost nakładów inwestycyjnych na środki trwałe w wybranych kierunkach inwestowania, zarówno w gminach wiejskich, jak i w Polsce. Wyraźnie jednak widać różnicę w wielkości nakładów w gminach wiejskich i w Polsce, z niekorzyścią dla gmin wiejskich.

Article Details

Jak cytować
Napiórkowska-Baryła, A., & Witkowska-Dąbrowska, M. (2012). Stan wykorzystania infrastruktury ochrony środowiska oraz nakłady na środki trwałe ochrony środowiska na wsi. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 496–504. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1443
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty