Rozwój bazy hotelowej w Polsce przy wykorzystaniu funduszy europejskich

Main Article Content

Maciej Stawicki


Słowa kluczowe : fundusze UE, hotele, Polska, rozwój bazy noclegowej, fundusze europejskie 2007-2013
Abstrakt
Celem pracy jest przedstawienie roli środków unijnych w rozwoju bazy hotelowej w Polsce. Cele szczegółowe obejmują identyfikację zmian w strukturze hoteli, prezentację wartości i liczby inwestycji w hotelach współfinansowanych z funduszy unijnych oraz oceny roli funduszy UE w budowę nowych hoteli w Polsce. Użyto metody opisowej, metod statystycznych i graficznej prezentacji danych. W analizowanym okresie liczba hoteli w Polsce wzrosła z 668 w 1995 roku do 2209 w 2015 roku, przy czym udział najbardziej luksusowych hoteli (5- i 4-gwiazdkowych) wzrósł najbardziej. W perspektywie finansowej 2007-2013 zrealizowano 208 projektów obejmujących budowę lub adaptację budynków na hotele i 193 projekty związane z rozwojem i modernizacją tych obiektów o łącznej wartości dofinansowania UE 631,6 mln zł. Najwyższe wartości nowo budowanych hoteli zaobserwowano w województwach dolnośląskim, warmińsko-mazurskim i opolskim, także regionach położone we wschodniej Polsce. Największy wzrost liczby hoteli odnotowano w południowo-wschodniej i centralnej Polsce, co było po części efektem realizowanej polityki regionalnej i wdrażaniem funduszy Unii Europejskiej.

Article Details

Jak cytować
Stawicki, M. (2016). Rozwój bazy hotelowej w Polsce przy wykorzystaniu funduszy europejskich. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (16(65), 70–78. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.16.65.6
Bibliografia

Adamowicz M.: Wsparcie rozwoju regionalnego w warunkach uczestnictwa polski w Unii Europejskiej Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 98, z.1, 2011

Bull B.: Encouraging tourism development through the EU structural funds: a case study of the implementation of EU programmes on Bornholm, The International Journal of Tourism Research1.3 (May/Jun 1999): 149 (Crossref)

Czyżycki R., Hundert M., Klóska R.: Statystyczna analiza zmian liczby hoteli w Polsce w latach 1995-2004, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 429 Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 7 2006

Database of EU funds beneficiaries, http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/NaborWnioskow/listabeneficjentow/Strony/Lista_beneficjentow_FE_310316.aspx

Local Databank of Central Statistical Office, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

Panasiuk A.: Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej, Difin, Warszawa, 2014

Sarnecki C.: Analiza rynku hotelowych usług noclegowych w Polsce w latach 2003-2008 Equilibrium 1 (4) 2010

Uszyńska H.: Polska branża turystyczna oczekuje wsparcia od rządu. Polskie Radio http://www.polskieradio.pl/42/277/Artykul/1108266,W-Polsce-jest-za-malo-tanich-hoteli-Toglowny-grzech-branzy-turystycznej

Wojdacki K. P.: Rozwój bazy hotelowej w Polsce - analiza czasowo-strukturalna, Handel Wewnętrzny 2014;2(349)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.