Zmiany w zakresie dochodów i wydatków polskich gospodarstw domowych oraz ich relacje regionalne

Main Article Content

Beata Kasprzyk
Małgorzata Leszczyńska


Słowa kluczowe : dochody i wydatki, gospodarstwa domowe, ekonomiczny standard życia, analiza regionalna, finanse osobiste, nierówności społeczne
Abstrakt

W artykule dokonano oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych w latach 2000-2019 w świetle zmian dochodów i wydatków (w ujęciu nominalnym i realnym) w skali ogólnopolskiej i regionalnej. Jako punkt odniesienia przyjęto też, że kształtowanie się analizowanych zmiennych uzależnione jest od przestrzeni regionalnej. W analizie i porównaniach wykorzystano dane z badania budżetów gospodarstw domowych prowadzonych przez GUS. Przyjmując podejście ekonometryczne (uwzględniając zmienną czasową z lat 2000-2019 jako zmienną objaśniającą modeli) dokonano wyznaczenia analitycznych funkcji trendu dla badanych zmiennych. Jak się okazuje, w badanym przedziale czasowym istotnie poziom i dynamika dochodów oraz wydatków gospodarstw domowych w Polsce była zróżnicowana z wyraźną tendencją rosnącą. Różnice w dochodach i wydatkach dotyczyły także skali regionalnej, co udowodniono. Uwzględnienie w badaniach tego wymiaru wskazuje bowiem nadal na istnienie relatywnie wysokich odchyleń analizowanych kategorii pieniężnych. Pozytywnym wymiarem jest widoczny fakt poprawy przeciętnego poziomu sytuacji finansowej przeciętnego gospodarstwa domowego w Polsce.

Article Details

Jak cytować
Kasprzyk, B. ., & Leszczyńska, M. . (2021). Zmiany w zakresie dochodów i wydatków polskich gospodarstw domowych oraz ich relacje regionalne. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (25 (74), 40–53. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.4
Bibliografia

Abramczyk D.: Społeczne, demograficzne, ekonomiczne i geograficzne uwarunkowania zarządzania budżetem domowym w Polsce, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, „Finanse i Prawo Finansowe” 3(19)/2018, pp. 9-24. (Crossref)

Aczel A. D.: Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa, 2000, pp. 624-627.

Babula E., Kamińska T.: Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej, Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.

Blajer-Gołębiewska A., Czerwonka L. (eds.): Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu, Published by: Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2014.

Budżety gospodarstw domowych, GUS, Warszawa, consecutive years 2001-2020.

Bywalec Cz: Gospodarstwo domowe: ekonomika, finanse, konsumpcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017.

Cieślak M: Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa, 2012, pp. 76-78.

Grzywińska-Rąpca M., Kobylińska M.: Regionalne zróżnicowanie dochodów gospodarstw domo-wych. „Wiadomości Statystyczne”, 64, 2019/12, pp. 46-57. (Crossref)

Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U.: Determinanty poziomu i zróżnicowania dobrobytu gospodarstw domowych w Polsce w latach 2004-2012, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 35(2)/2014, pp. 311-327.

Kahneman D.: International Differences in Well-Being, Series in Positive Psychology, Oxford University Press, New York 2010.

Kot S. M., Jakubowski J., Sokołowski A.: Statystyka, Published by: Difin S. A., Warszawa 2011, pp. 337-339.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Monitor Polski 2011, no. 36, pos. 423.

Leszczyńska M., Kasprzyk B.: Dochody i wydatki jako determinanty dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych w Polsce –ujęcie regionalne, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”.,no. 28, 2012, pp. 263-273.

Ostasiewicz W.: Dobrobyt i jakość życia: badania w Polsce i zagranicą, „Śląski Przegląd Statystyczny” 11/2017, pp. 243-258.

Panek T.: Jakość życia gospodarstw domowych w Polsce w układzie wojewódzkim. Zeszyty Naukowe Instytutu Statystyki i Demografii SGH, 44/2015, pp.1–111.

Pizło W., Mazurkiewicz-Pizło A.: Regionalne zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych w Polsce, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 16 96)/2014, pp. 397-402.

Regionalne zróżnicowanie jakości życia w Polsce, GUS, Warszawa 2017.

Regiony Polski, GUS, Warszawa, consecutive years 2011-2020.

Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Monitor Polski 2017, pos. 260.

Wronowska G.: Dobrobyt – ujęcie teoretyczne i pomiar, Zeszyty Naukowe „Cracow Review of Economics and Management” 12 (948) /2015, pp. 5-16. (Crossref)

Zaremba M.: Dobrobyt społeczny – problemy metodologiczne i definicyjne, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 4/2016, pp. 323-331.

Zeszyt metodologiczny. Badanie budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 2018.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty