Krukowski, A. „Rola Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej W Rozwoju klastrów W Polsce Wschodniej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50), czerwiec 2009, s. 293-05, doi:10.22630/PEFIM.2009.1.50.22.