Walenia, A. (2009) „Wybrane czynniki warunkujące wdrażanie polityki spójności Unii Europejskiej w regionie Podkarpacia”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (1(50), s. 199–212. doi: 10.22630/PEFIM.2009.1.50.15.