Krukowski, A. (2009) „Rola funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w rozwoju klastrów w Polsce Wschodniej”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (1(50), s. 293–305. doi: 10.22630/PEFIM.2009.1.50.22.