Krukowski, Artur. 2009. „Rola Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej W Rozwoju klastrów W Polsce Wschodniej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50) (czerwiec):293-305. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.22.