Walenia, A. (2009). Wybrane czynniki warunkujące wdrażanie polityki spójności Unii Europejskiej w regionie Podkarpacia. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 199–212. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.15