Krukowski, A. (2009). Rola funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w rozwoju klastrów w Polsce Wschodniej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 293–305. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.22