Walenia, A. (2010). Charakterystyka układu instytucjonalnego Podkarpacia odpowiedzialnego za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa podkarpackiego na lata 2007–2013. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 50–64. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1543