Sarnowski, J. (2010). Uwarunkowania reformy finansów publicznych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 88–99. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1540