Milewska, A. (2011). Zarządzanie strategiczne w lokalnej wspólnocie samorządowej jako narzędzie racjonalizacji wydatków publicznych – przegląd podstawowych obszarów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (6(55), 57–66. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1490