Gołębiewski, J. (2012). Podział korzyści ekonomicznych w kanałach marketingowych na rynku żywności w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 149–158. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1458