Rykowska, J., & Sawicka, J. (2012). Aktywność zawodowa kobiet wiejskich – perspektywa unijnej polityki równości szans. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 402–411. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1423